Japan Rail Pass
Region:Hokkaido, Tokyo, Nagoya, Osaka, Shikoku, Hiroshima, Kyushu Days:     JPY2,200 up
Japan Rail Pass
Region:Hokkaido, Tokyo, Nagoya, Osaka, Shikoku, Hiroshima, Kyushu Days:        JPY2,200 up