Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2016-09-02 to 2016-12-10 HKD1,790 up
Tokyo Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Tokyo, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2016-09-03 to 2016-12-10 HKD1,790 up
Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2016-09-02 to 2016-12-10 HKD1,790 up
Tokyo Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Tokyo, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2016-09-03 to 2016-12-10 HKD1,790 up