Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,590 up
Osaka 6 Days Air Ticket
Region:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,438 up
Japan Optional Tour List
Region:Optional Tour, Hokkaido, Tokyo, Osaka, Kyushu, Okinawa Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-12-15 to 2017-12-31 HKD190 up
Osaka Kyoto optional Tour
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable Description:- Departure:2016-10-14 to 2017-04-30 HKD200 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up
Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,590 up
Osaka 6 Days Air Ticket
Region:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,438 up
Japan Optional Tour List
Region:Optional Tour, Hokkaido, Tokyo, Osaka, Kyushu, Okinawa Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-12-15 to 2017-12-31 HKD190 up
Osaka Kyoto optional Tour
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable Description:- Departure:2016-10-14 to 2017-04-30 HKD200 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up