Kyoto, Kobe, Osaka theme park 6 days
Region:Osaka City:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar Description:Kyoto, Osaka, Kobe Departure:2017-06-24 to 2017-10-21 HKD2,830 up
Tokyo/Osaka 6D2N
Region:Tokyo, Osaka, Super Saving Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-06-30 to 2017-10-21 HKD1,990 up
Osaka Kyoto optional Tour(May-Dec17)
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-05-01 to 2017-12-31 HKD200 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up
Osaka‧3/4 Days
Region:Osaka City:Osaka Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-07 to 2017-09-28 HKD3,040 up
Kyoto, Kobe, Osaka theme park 6 days
Region:Osaka City:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar Description:Kyoto, Osaka, Kobe Departure:2017-06-24 to 2017-10-21 HKD2,830 up
Tokyo/Osaka 6D2N
Region:Tokyo, Osaka, Super Saving Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-06-30 to 2017-10-21 HKD1,990 up
Osaka Kyoto optional Tour(May-Dec17)
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-05-01 to 2017-12-31 HKD200 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up
Osaka‧3/4 Days
Region:Osaka City:Osaka Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-07 to 2017-09-28 HKD3,040 up