Hokkaido Rail Pass
Region:Hokkaido Days:  Description:JR Hokkaido Rail Pass & JR East-South Hokkaido Rail PassMore... JPY16,500 up
Detective Conan Tottori Rail Pass
Region:Osaka Days:  Description:Detective Conan Tottori Rail Pass JPY4,000 up
Central Japan Rail Pass
Region:Nagoya Days:     JPY17,500 up
Takayama-Hokuriku Area Pass
Region:Nagoya, Osaka Days:     JPY14,000 up
Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass
Region:Tokyo Days:     JPY4,500 up
Hokkaido Rail Pass
Region:Hokkaido Days:  Description:JR Hokkaido Rail Pass & JR East-South Hokkaido Rail PassMore...    JPY16,500 up
Detective Conan Tottori Rail Pass
Region:Osaka Days:  Description:Detective Conan Tottori Rail Pass    JPY4,000 up
Central Japan Rail Pass
Region:Nagoya Days:        JPY17,500 up
Takayama-Hokuriku Area Pass
Region:Nagoya, Osaka Days:        JPY14,000 up
Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass
Region:Tokyo Days:        JPY4,500 up