Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,590 up
Tokyo Jetstar 4/5/6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Tokyo, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-09 to 2017-03-30 HKD1,490 up
Osaka Jetstar 6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Osaka, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-14 to 2017-03-31 HKD1,590 up
Tokyo Jetstar 4/5/6 Days 2 Nights
Region:Blockseat, Tokyo, Smart Eye Days:6 day 5 night Airline:Jetstar    Departure:2017-02-09 to 2017-03-30 HKD1,490 up