Tokyo/Osaka Jetstar Promotion
Region:Promotion Fare, Tokyo, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Jetstar    Departure:2017-11-10 to 2017-12-05 HKD950 up
Tokyo/Osaka Jetstar Promotion
Region:Promotion Fare, Tokyo, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Jetstar    Departure:2017-11-10 to 2017-12-05 HKD950 up