Kyoto, Kobe, Osaka theme park 6 days
Region:Osaka City:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar Description:Kyoto, Osaka, Kobe Departure:2017-06-24 to 2017-10-21 HKD2,830 up
Osaka Kyoto optional Tour(Aug-Dec17)
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-08-11 to 2017-12-31 HKD240 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up
Osaka‧3/4 Days
Region:Osaka City:Osaka Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-07-01 to 2017-12-19 HKD3,100 up
Osaka‧Wakayama‧5 Day
Region:Selected railway, Osaka City:Osaka Wakayama Days:5 day 4 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-07-01 to 2017-12-19 HKD4,800 up
Kyoto, Kobe, Osaka theme park 6 days
Region:Osaka City:Osaka Days:6 day 5 night Airline:Jetstar Description:Kyoto, Osaka, Kobe Departure:2017-06-24 to 2017-10-21 HKD2,830 up
Osaka Kyoto optional Tour(Aug-Dec17)
Region:Optional Tour, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-08-11 to 2017-12-31 HKD240 up
Kansai Onsen
Region:Hot Spring recommendation, Osaka Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2016-10-14 to 2017-12-31 HKD2,540 up
Osaka‧3/4 Days
Region:Osaka City:Osaka Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-07-01 to 2017-12-19 HKD3,100 up
Osaka‧Wakayama‧5 Day
Region:Selected railway, Osaka City:Osaka Wakayama Days:5 day 4 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-07-01 to 2017-12-19 HKD4,800 up